Profili monferrini

Simone Montiglio

I telefunin ion acmensà sunà

an via Paleologi a tal 1995.

Ai so po trasferisi

an via Lansa,

ades ai sonnu an continuo

an via Rumma

an tal negosi “Vodafon”.

Per rendvi cunt cal cuntinuo sunà

at si telefunin ultra mudern

amsogna pruà sta in ura

an tal negosi.

Che dì, cust a le al prugres

cal prugredis semp da pu

e pu cal prugredis...

pu che ai telefunin ai sonnu.

Vedrumma ac me ca la va fi nì.

Per al mument continuumma

dì “pronto” speranda

da esi semp verament pront.

L’interesà, is travaii

a lu fa cun cumpetenza

e tanta soddisfazione...

al so nom a le Montiglio Simone!