Profili monferrini

Paolo Pensa

Is munsù l’è maestru, nen basta l’ha studià

par ani an tal Ginnasio salesian d’Ivrea.

Visto che tut lo cal fava l’era nen sufi cent

s’è aruolasi an ti Carabiniè.

Anche chì al svulgiva in ottim travai,

tant l’è veira che par esi

a l’autessa d’la situasion

l’avì in serio incident ad servissi.

A n’ia avinu par in poc e pura esinda

guarì ben l’è stat rifurmà da l’Arma

cun tant rammarico.

Visto che i Carabiniè ai son

persunagi unic,

lasà l’Arma iè dispiasii dabon.

Comunque, an pension l’è nen c

al siia arendisi.

L’ha fat par 5 ani al gestur ad la

Ca’ Salesianna an Val d’Ayas.

L’ha lasà la muntagna l’è turnà

a Casà e già ca l’era chi a n’ia

pensanu in atra.

Al fa al president dal rugby ad Casà, al culabura anche cun l’Anffas e l’urganissa la Stracasale!

Chisà se dis pas chi al pensa da godsi la pension. Certo che an t’la so vitta dal robi a nia fanu,

magari l’è ancura lì cal vo fa dal robi novi, pensa e ripensa, infatti al so nom a l’è Paolo Pensa!