Profili monferrini

Cristina ed Enrica Cabrino

Si du sureli an t’la so vitta ai son dasi da fa dabòn. Iunna l’è segretaria d’asienda, l’atra l’è ragiuniera.

Finì si scoli, in po’ da chi e in po’ da là, ai cercavu in travai, naturalment dur da truà.

Allura iunna ad custi, par cercà ‘na solusion l’è andata a Verona a fa la scola d’ottica.

Sicurament semp an gir par i so impegn ai vardavu ad cuntinuo l’ura e, che fa, ian pensà ‘na roba.

Par savei l’ura giusta ian drubì in negosi d’ureficeriia, mustri e ottica an via Rumma 50 a Casà.

Cun is negosi ian risulvì al prublema: butanda i uciai ai veddu semp l’ura giusta an cul mustri ca ian an

vidrinna. Ma va che bela idea ca iè amnii.

Tra l’altro is negosi l’è ben furnì dabon, tut al material ca iè espost l’è ad primma qualità.

Ades cun is negosi ai son felici e i cercu semp dal nuvità par cuntentà i client; al prugres ai son semp

vicino. I so nom ai son Cristina ed Enrica Cabrino.